اولین تولید کننده محصولات پروبیوتیک غیریخچالی در ایران